субота, 11. мај 2013.

*Неколико примера припрема за часове природе и друштва (света око нас)

Grešiti je ljudski, opraštati božanski. ( Alexander Pope )ПРОИЗВОДЊА ЗДРАВЕ ХРАНЕ - Јована Старчевић

КОПНЕНЕ ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - Јована Старчевић
ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА ВОДА - Јована Старчевић
Ако неки документ са  Sky Drive желите да преузмете на свој рачунар, поступак је: 
- горе - лево кликнете на плави правоугаоник  FILE, а затим у падајућем менију бирате опцију  Save As,
- десно се отвара прозор у коме кликнете на Download. 
- лево - доле видећете како ваш рачунар преузима жељени документ.

*Припрема за час ликовне културе

Kad ima volje ima i načina. ( Gorge Bernard Shaw )Ivanka Raguž   Разред: други

Редни број часа: 33–34.

Наставна јединица: Поклони; Кутија за поклон

Тип часа: обрада, вежбање

Облици рада: фронтални, индивидуални

Наставне методе: дијалошка, монолошка, показивање, текстуална, практичан рад
Циљ и задаци: развијање и неговање културе међусобних односа, развијање радозналости код ученика, подстицање индивидуалности, развијање моторичких способности ученика
Наставна средства: кутија за ципеле, папири за паковање, дрвене и воштане бојице, фломастери, Ликовна култура 2
Корелација: свет око нас, српски језик

Ток часа

Уводни део часа
     Ученици описују ситуације у којима дају и примају поклоне. Покушавају да искажу своја осећања у тим ситуацијама. Ученици треба да схвате да није важно колико смо новца потрошили на поклон, битан је уложени труд и пажња коју исказујемо тим поклоном. Прочитати песму ,,Даривање'' Дејана Алексића, која се налази на 62. страни уџбеника. Песник саветује да поклоне сами пакујемо, јер на тај начин доказујемо пријатељство особи коју дарујемо.

Главни део часа
    Час наставити стваралачким радом ученика. На 63. страни уџбеника налазе се упутства за израду кутије за поклон. Подстицати ученике да буду оригинални. Пратити рад ученика, дати упутства и помоћи им у раду. 

Завршни део часа
   На крају часа извршити естетску анализу радова. Сваки ученик говори који би поклон упаковао у кутију, коме би га поклонио и каква осећања жели да изазове баш тим поклоном. При том описује и како се осећа док уручује поклон. Избегавати негативне коментаре и код сваког рада истаћи племениту замисао онога ко је правио поклон.
    За наредни час ученици ће донети: играчку, мању кутију, мараме и тканине квадратног облика.

четвртак, 9. мај 2013.

*Еколошке навике које треба развијати код деце у породици - Предраг Спасојевић

,, Лоптин сад је ред!''   Де­те у по­ро­ди­ци учи нај­пре иден­ти­фи­ка­ци­јом и по­дра­жа­ва­њем. Сто­га је при­мер у уче­њу од не­са­гле­ди­вог зна­ча­ја. Да би уче­ње да­ло до­вољ­но ефек­та без иза­зи­ва­ња су­ко­ба у лич­но­сти де­те­та, мо­ра по­сто­ја­ти до­след­ност у по­на­ша­њу. То зна­чи да од­ре­ђе­не на­ви­ке ста­ри­јих чла­но­ва, пре све­га ро­ди­те­ља, мо­ра­ју би­ти уста­ље­не и да се при­ме­њу­ју без из­ним­ке. То се од­но­си и на еко­ло­шке на­ви­ке ко­је тре­ба пре­не­ти на де­те.
– Де­те тре­ба да има сво­ју со­бу. Та со­ба мо­ра би­ти до­вољ­но осве­тље­на и днев­ним све­тлом, али и ве­штач­ким. Код де­те­та тре­ба раз­ви­ти на­ви­ку да се игра и чи­та на днев­ном све­тлу, а да ко­ри­сти до­вољ­но ја­ко ве­штач­ко све­тло са­мо по по­тре­би.
– Деч­ја про­сто­ри­ја мо­ра би­ти ре­дов­но про­ве­тра­ва­на. Вре­ме­ном де­те мо­ра ство­ри­ти на­ви­ку да са­мо про­ве­тра­ва сво­ју про­сто­ри­ју кад год је то по­треб­но, а оба­ве­зно бар јед­ном днев­но, ују­тро по­сле уста­ја­ња.
– Мо­ра се ство­ри­ти на­ви­ка код де­це да ре­дов­но, сва­ко­га да­на по­спре­ма­ју сво­ју со­бу. Ово се од­но­си на по­спре­ма­ње кре­ве­та, по­спре­ма­ње игра­ча­ка и ка­сни­је школ­ског при­бо­ра. Ре­дов­но уси­са­ва­ње и бри­са­ње пра­ши­не са на­ме­шта­ја је та­ко­ђе не­из­о­став­но.
 
– Нео­п­ход­но је и ре­дов­но одр­жа­ва­ње лич­не хи­ги­је­не. Де­ца мо­ра­ју да се уми­ју ују­тро чим уста­ну и опе­ру зу­бе. Пра­ње но­гу је нео­п­ход­но бар увек пред спа­ва­ње, као и пра­ње зу­ба. На­ви­ка пра­ња ру­ку пре и по­сле је­ла је нео­п­ход­на ра­ди пре­вен­ти­ве од за­ра­зних бо­ле­сти. Ов­де спа­да и на­ви­ка за ре­дов­ним ту­ши­ра­њем и сва­ко­днев­ним ме­ња­њем ру­бља. Де­те мо­ра на­ви­ћи на чи­сту оде­ћу и да се ста­ра о чи­сто­ћи сво­је обу­ће.
– На­ви­ка пра­вил­ног др­жа­ња те­ла је та­ко­ђе нео­п­ход­на, на­ро­чи­то у се­де­ћем по­ло­жа­ју јер је то пред­у­слов раз­ви­ја­ња здра­вог де­те­та.
– Де­ца тре­ба да по­ма­жу и око при­пре­ма­ња хра­не. Та­ко сти­чу на­ви­ке о по­тре­би ра­зно­вр­сне ис­хра­не и о на­чи­ни­ма при­пре­ма­ња од­ре­ђе­них на­мир­ни­ца.
– Де­те мо­ра би­ти укљу­че­но у бри­гу о биљ­ка­ма ко­је се га­је у ку­ћи. По­ма­жу­ћи ро­ди­те­љи­ма де­те ће на­ви­ћи да ре­дов­но не­гу­је биљ­ке за­ви­сно од вр­сте.
– Код де­те­та мо­ра­мо ство­ри­ти на­ви­ку да уче­ству­је у уре­ђи­ва­њу дво­ри­шта, уко­ли­ко по­сто­ји. Ту се ми­сли, пре све­га, на ре­дов­но чи­шће­ње у про­ле­ће и је­сен, за­тим озе­ле­ња­ва­ње дво­ри­шта и бри­гу о тим биљ­ка­ма. То је обич­но цве­ће и пар­ков­ско би­ље.
– Де­цу тре­ба укљу­чи­ти у ра­до­ве у по­ро­дич­ном вр­ту, уко­ли­ко га по­ро­ди­ца по­се­ду­је. Ов­де ће де­те да стек­не зна­ња и на­ви­ке о не­го­ва­њу по­вр­тар­ских кул­ту­ра, али и о хран­љи­во­сти по­је­ди­них на­мир­ни­ца.
– Ако по­ро­ди­ца уз­га­ја до­ма­ће жи­во­ти­ње, де­те мо­ра би­ти укљу­че­но у те ак­тив­но­сти. Та­ко ће сте­ћи зна­ња о по­тре­ба­ма тих жи­во­ти­ња и бри­зи љу­ди за њих. Та­ко­ђе ће на­у­чи­ти и ко­је су ко­ри­сти до­ма­ћих жи­во­ти­ња за љу­де и о по­тре­би ху­ма­ног од­но­са пре­ма њи­ма.
– Мо­ра се код де­це раз­ви­ти на­ви­ка за ре­дов­ним бо­рав­ком у при­ро­ди. Ро­ди­те­љи мо­ра­ју на­ви­ћи де­те да из­ла­зе у при­ро­ду кад год је то мо­гу­ће и да све те из­ла­ске ис­ко­ри­сте да би де­ца схва­ти­ла зна­чај здра­ве и чи­сте жи­вот­не сре­ди­не. Ус­пут се мо­же раз­го­ва­ра­ти о биљ­ка­ма и жи­во­ти­ња­ма ко­је се мо­гу ви­де­ти, о ло­шим при­ме­ри­ма ба­ца­ња от­па­да­ка, из­ли­ва­ња от­пад­них во­да у ре­ку и сл.
– Мо­ра­мо ство­ри­ти на­ви­ку код де­це да гле­да­ју те­ле­ви­зиј­ске еми­си­је о при­ро­ди у ко­ји­ма мо­гу да­да са­зна­ју о при­род­ним бо­гат­стви­ма сво­је и ду­гих зе­ма­ља, као и о по­је­ди­ним еко­ло­шким про­бле­ми­ма у зе­мљи и све­ту.
– Де­цу тре­ба оба­ве­зно укљу­чи­ти, при­ме­ре­но уз­ра­сту, у еко­ло­шке ак­ци­је у ло­кал­ној сре­ди­ни. Ов­де се ми­сли на чи­шће­ње пар­ко­ва, ули­ца, реч­ног ко­ри­та и сл.
– Та­ко­ђе мо­ра­мо раз­ви­ти на­ви­ку да де­ца чу­ва­ју око­ли­ну у ко­јој жи­ве и да не ба­ца­ју от­пат­ке у при­ро­ду, већ у кор­пу, да ко­ри­сте па­пир­не а не пла­стич­не ке­се и др.
Као што се ви­ди, сва­ко­днев­ни жи­вот у по­ро­ди­ци ну­ди не­бро­је­но мо­гућ­но­сти за раз­ви­ја­ње еко­ло­шких на­ви­ка за­ви­сно од уз­ра­ста де­те­та, а ко­је су пред­у­слов за раз­ви­ја­ње еко­ло­шке кул­ту­ре и еко­ло­шке све­сти сва­ког по­је­дин­ца. С об­зи­ром да низ струч­ња­ка ис­ти­че да је по­ро­ди­ца и ра­но де­тињ­ство од кључ­ног зна­ча­ја за раз­вој лич­но­сти, та­ко је овај пе­ри­од и по­ро­ди­ца као со­ци­јал­на гру­па од не­про­це­њи­вог зна­ча­ја за еко­ло­шко вас­пи­та­ње и обра­зо­ва­ње и по­у­ну­тре­ње еко­ло­шких на­ви­ка, што и је­сте циљ. Чо­век је не­ка­да ишао у ри­бо­лов да би пре­жи­вео тј. да би за­до­во­љио по­тре­бу гла­ди. Са­да је ри­бо­лов по­стао по­тре­ба и чо­век од­ла­зи у ри­бо­лов да би за­до­во­љио по­тре­бу за њим. Ми мо­ра­мо раз­ви­ја­ти еко­ло­шке на­ви­ке де­це да би мо­гли да пре­жи­ве, да би пла­не­та оп­ста­ла, а вре­ме­ном ће те ак­тив­но­сти по­ста­ти на­ви­ка и не­из­о­став­на по­тре­ба.

Још различитих текстова намењених, пре свега родитељима,  можете наћи  ОВДЕ

*Сва природа пева и цвета - састав ученика 5. разреда

Ne postoje velike stvari, samo male stvari učinjene s mnogo ljubavi.   ( Majka Terezija )


Сва природа цвета и пева

       Ујутру устајем лако, без проблема. Осећам се лепо, као препорођен. Погледам кроз прозор – Сунце већ пробија облаке својим златним нитима. Погледам календар на зиду. Месец мај! Одједном ми је све јасно!
      Изађем напоље – осeћам додир пријатног пролећног ваздуха. Удахнем дубоко – опијају ме чаробни мириси. Окренем се око себе – све буја, цвета, мирише, пева.
   Из воћњака нас поздрављају раскошна стабла,  сва у цвећу. Представљају нам  модне пролећне новитете. Око њих лете ројеви веселих инсеката. Сакупљају полен и својим најразноврснијим песмама као да се захваљују  тим издашним крошњама на приређеној гозби. Долећу, одлећу и распеване птичице. Какве су тек њихове песме! Не можеш их се наслушати. Композиције свих жанрова.
   Ливада покушава да својом лепотом и мирисима привуче што више гостију. И успева у томе. У њој све бокори, цвета, лепрша,  пева, жагори, зујка, шумори... Јединствена мајска песма! А боје - рајске! Баш је овај мај расцветан.
       Шумица све више листа и шушти, шушти... Кога све она, овако олистала крије! Не видимо те скривалице, али их добро чујемо и уживамо у њиховим композицијама. Осећају  се сигурно и заштићено у тим густим зеленим крошњама, па је зато њихова песма тако лепа.
     У сваком кутку живот, у сваком срцу радост, из сваког грла песма, у плућима милина! Запеваћу и ја нешто, нисам ни ја лош певач. Кад већ сва природа цвета и пева, обући ћу цветну кошуљу и придружити се. Ех, нека нам ово потраје што дуже!
,,Све што цвета, хтело би да цвета.
Нека цвета, и требе да цвета.
.............................................
Певати, певати, лепо је певати.
Живети, живети, лепо је живети!''

Још различитих састава можете наћи ОВДЕ

уторак, 7. мај 2013.

*У сусрет пролећу - песмица (одељењски рад)

Majka je obrazovni sustav u jednoj reči. ( Napoleon Bonaparte )


У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ

Док Сунце све јаче греје
и природа се полако буди,
први дан пролећа нам се смеје
и веселија зора руди.

Заиграће своју заносну игру
весели нежни лептирићи
и опојан мирис рашириће
разнобојни пролећни цветићи.

Али, добри моји људи,
нек' вас то ни мало не чуди.
У марту увек бела зима одлази
а расцветано зелено пролеће долази

(одељењски  рад)

Још различитих састава можете наћи ОВДЕ

недеља, 5. мај 2013.

* МАТЕМАТИКА ЗА 3. РАЗРЕД- тестови за годишњу систематизацију (аутор: Ивана Крстић)

 
Драги трећаци,  желите да што боље утврдите градиво из математике за ову школску годину?!

Драги родитељи, желите да помогнете свом детету, а немате довољно времена за састављање задатака?!

Ево решења за вас!
 Учитељица Ивана Крстић која ради у истуреном одељењу наше школе у насељу Долац, у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда, припремила је неколико занимљивих тестова подељених по областима из математике за трећи разред.

Погледајте, покушајте да их решите!


Поступак за преузимање:

- горе - лево кликнете на плави правоугаоник  File, а затим у падајућем менију бирате опцију  Save As,
- десно се отвара прозор у коме кликнете на Download