субота, 31. август 2013.

*Рад у комбинованом одељењу и неподељеној школи - са примерима часова

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ:
ПРИМЕРИ ЧАСОВА У
НЕПОДЕЉЕНОЈ ШКОЛИ

Припрема за рад у неподељеној школи -  (математика) - Сајбер учитељ


четвртак, 29. август 2013.

*Још две припреме за рад у комбинованом одељењу - Љиљана Пејчић

Nezavisno od toga da li je čovek pisac ili či­talac, njegov zadatak se pre svega sastoji u tome da proživi svoj sopstveni, a ne nametnuti ili spolja propisani život, koji čak može izgledati veoma uzvišen, jer svako od nas živi samo jednom, i dobro znamo čime se to završava.- Brodski ПРИПРЕМА ЗА ЧАС НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У ДРУГОМ И ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

Наставне јадинице:
Други разред: Водовод
Четврти разред: Практичан рад,
Тип часа:  обрада и утврђивање
Облик рада: фронтални, индивидуални,
Наставне методе:  вербална, текстуална, илустративна, метода практичних радова,
Наставна средства:  уџбеник, боје, листићи, картон, лепак, колаж папир...
Циљеви и задаци часа:
- активирање ученичких практичних знања о води, изворима воде, значају воде, заштити воде,
 - развијање ученичке маште и креативности,
ТОК ЧАСА
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
Кратко понављање градива са претходног часа,
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
 Други разред: Рад по групама са различитим задацима,
Четврти разред: Прављење одељенског паноа о првим аутомобилима, аутобусима, трамвајима и тролејбусима,
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: презентације.


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ДРУГОМ И ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ
Наставне јединице:
2. разред: Сол ми дај – народне песме
4. разрад : Ајде, Като;
Тип часа: обрада ,  
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару
Наставне методе: дијалошка, хеуристичка, 
Наставна средства: уџбеник, диск,
Циљ и задаци часа: 
- да ученици усвоје текст и мелодију песме, - уочавање и препознавање народних песама, - увођење појма ''двоглас'',
ТОК ЧАСА:
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
Оба разреда слушају почетке обрађиваних народних песама и препознају их. Оба разреда ће научити песму ''Ајде, Като'' из практичних разлога.
 ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
 - Истицање текста песме, 
- Интерпретативно читање, 
- Анализа нејасних речи, 
- Хорско читање,
 - Појединачно читање, 
- Слушање песме у целини са диска, 
- Слушање и хорско певање прве строфе неколико пута уз помоћ диска, 
- Хорско певање песме у целини неколико пута уз помоћ диска, 
- Певају по 2 ученика уз помоћ диска,
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
- Певају по 2 ученика без помоћи диска.


*Један мој пример припреме за рад у комбинованом одељењу (2. и 4. разред)


Ово је пример паралелне припреме:

Основна школа: ,,Јован Аранђеловић''
Наставник: Љиљана Пејчић
Разред и одељење:  други и четврти
Наставни предмет:  Свет око нас / Природа и друштво
Наставна тема: 2. Р - Оријентисање у простору
                             4. Р - Србија данас
Број и тип часа:   34. обрада

Наставна јединица: 2. Р - КАКО ДА ПРЕПОЗНАМ ПУТ, 4. Р -  ГРАДОВИ СРБИЈЕ

Циљ и задаци: 
2. р.
·         Оспособљавање за оријентацију у простору,
·         Развијање  одговорног односа према себи, другима и окружењу,
·         Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање друштвеног окружења.
4. р.
·         Развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање,
·         Оспособљавање за сналажење у простору и времену,
·         Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности.

Активности
ученика
Методе и облици рада
Средства

Начин праћења остварености исхода  

Посматрање
Описивање
Процењивање
Цртање
Закључивање


Демонстративна
Истраживачка
Интерактивна
Кооперативна
Партиципативна

Фронтални
Индивидуални
У пару

Бајка
 Ивица и Марица
Истраживанка
Материјал за групе

Уџбеник
Географска карта Србије
Листићи за групе
Хамер
Фломастери


усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада, анкета
систематско посматрање, процењивање примена стеченог знања, активност ученика, питања ученика, наративне и анегдотске белешке
Сценарио/ток часа
Уводни део часа
  2. р. Гледају кратак цртани филм о Ивици и Марици (ИР) , а након тога разговарамо о томе како су означили пут, зашто су залутали и да ли су могли сигурније да се врате кући (ДР).
4. р.  Кратко понављање знања о картографским знацима (ДР).
Један ученик изврши поделу на групе методом разбројавања (ИР).
Групе добијају задатке тако што им учитељ стави на клупу по 1 разгледницу.(једна група – један град).
Групе ће користити уџбенике и географску карту да на хамеру представе одговарајући град ДР).
Главни део часа
2. р. Кратак разговор о томе шта нам помаже да препознамо пут (ДР)  и самостално  решавање задатака у уџбенику (пут Јоване и Николе до школе) (ИР). 
У пару проверавају задатке а затим састављају листу објеката који нам помажу да запамтимо пут (ИР).
Закључимо једном реченицом да у насељу користимо познате објекте да бисмо запамтили пут којим се крећемо (ДР).
4. р. Групе раде а учитељ обилази и помаже.
Презентовање резултата рада у групама, дискусија, питања...(ДР)
Завршни део часа:
2. р. Домаћи задатак -    У Истраживанци ученици раде задатак Мој пут од куће до школе. Упутимо их да симболички означе објекте (ДР). Ако има времена, могу да започну решавање (ИР).
4. р.Свака група проналази на карти што више градова чији назив почиње истим словом као и град о коме су писали (ИР). Саопштавају решења (ДР).
На крају оба разреда стављају на зид расположења смајлија по жељи (ДР).

Напомена: наведени делови часа не морају да почну и да се заврше у оба разреда истовремено. Све зависи од састава одељења.


*Сценарио за час активне наставе - Врсте саобраћаја и саобраћајна средства

Govoriti o životu je kao kad mačka lovi svoj rep. Nepodnošljivo teško.- Brodski Презентација уз припрему: Саобраћај

Наставна тема

Саобраћај
Наставна јединица:
 Врсте саобраћаја и саобраћајна средства

Разред: други                  Тип часа: обрада
Циљеви часа:
-Усвајање врста саобраћаја према намени и према средини по којој се возила крећу,
-Проширивање знања о саобраћајним средствима и њиховој намени,
- развијање основних појмова о  природном и друштвеном окружењу,
-Развијање одговорног односа према себи, другима и окружењу,
-Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање друштвеног окружења.
Активности  ученика:
-критичко посматрање,       - процењивање,
-постављање питања,          - описивање,
-интеракција са другима,
-давање предлога и идеја.
Активности наставника:
-давање инструкција,        - усмеравање,
-праћење,                                - интеракција,
-подршка,                                - подстицај.
  1. КОРАК: трајање активности: око 10 минута.
Ученици певају песму ’’Семафор’’ коју су учили на часу Музичке културе. Следи врло кратак разговор о песми.
Учитељ објашњава о чему ће бити речи на часу, даје упутства за рад и сваком ученику по неколико папирића да напишу на шта одмах помисле када чују реч САОБРАЋАЈ.
Ученици: уколико нису баш разумели све постављају питања, пишу асоцијације на задати појам и дају папириће учитељу.
Учитељ: бира појмове који ће заинтересовати ученике.
  2. КОРАК: трајање: око 20 минута.
Учитељ: ученицима приказује презентацију, прати њихове реакције, поставља питања, усмерава њихову пажњу, објашњава.
Ученици: прате и активно се укључују у објашњавање.
**3. КОРАК: трајање: око5 минута.
Учитељ: на табли шематски приказује врсте саобраћаја, поставња питања ученицима у вези са врстама саобраћаја.
Ученици: ’’помажу’’ учитељу својим одговорима да заврши запис на табли, међусобно се консултују и допуњују.
* 4. КОРАК: трајање: око 10 минута.
Учитељ: пушта презентацију са квизом у циљу евалуације часа.
Ученици: редом одговарају на питања. Тачан одговор је карта за излазак напоље са часа.

Пејчић Љиљана, проф. разредне наставе
ОШ’’Јован Аранђеловић’’  Црвена Река  

*Сценарио за час активне наставе / наставна јединица: Градивне именице (обрада)

 Trivijalne stvari rešavaju se smesta; važne stvari ne reše se nikad.- Bloh 


Сценарио за час активне наставе
Наставна јединица: Градивне именице (обрада)


АКТИВНОСТ   1
Трајање активности: око  7 минута
НАСТАВНИК: На табли приказује деци кратку асоцијацију: имена људи, имена животиња, имена биљака, имена предмета, имена појава, мноштво предмета или бића – ИМЕНИЦЕ. Кратко утврђивање усвојености знања о именицама кроз хеуристички разговор који их доводи до именица које именују материјале, течности...
Појмови су написани на табли пре почетка часа покривени. Разговор: Која врста именица означава имена људи (биљака, животиња, властита имена, предмета, појава, мноштво)? Да ли знате име неке течности? Како зовемо кап (у чаши, у базену, у океану)? Долазимо до нове врсте именица. Записујемо наслов.
УЧЕНИЦИ: Решавају асоцијацију и одговарају на питања.

АКТИВНОСТ   2
Трајање активности: око  14 минута
НАСТАВНИК: Дели ученике у групе од по 4 ученика. Приказује видео причу о градивним именицама и дели ученицима додатни материјал о градивним именицама за рад у групи. У материјалу је додатно објашњење са примерима и закључком да градивне именице по правилу немају облике за множину. Даје задатак ученицима да из материјала издвоје нејасне појмове. По потреби даје додатна објашњења и обилази групе.
УЧЕНИЦИ :Проучавају материјал и издвајају нејасне појмове за речник.

АКТИВНОСТ   3
Трајање активности: око 7 минута
НАСТАВНИК: На табли записује и објашњава непознате појмове ако ни један ученик не зна.
УЧЕНИЦИ: Говоре наставнику речи и објашњавају ако знају. Тако се формира речник.

АКТИВНОСТ  4
Трајање активности: око 7 минута
НАСТАВНИК: Приказује ученицима квиз о градивним именицама. Квиз је рађен у облику презентације.
УЧЕНИЦИ: По утврђеном редоследу одговарају на питања.

АКТИВНОСТ  5
Трајање активности: око 5 минута
НАСТАВНИК: Дели листиће за евалуацију часа да провери утиске ученика о активностима на часу.
УЧЕНИЦИ: Попуњавају упитнике.

АКТИВНОСТ  6
Трајање активности: око 5 минута
НАСТАВНИК: Ставља на сто картице са питањима из квиза.
УЧЕНИЦИ: Одговарају на питања извлачећи по једну картицу. Тачан одговор их ''води'' на одмор.

АУТОР

Љиљана Пејчић


уторак, 27. август 2013.

*Помозимо ученици да се уклопи у групу - сценарио за час одељењског старешине (Љиљана Пејчић)

Дрво се на дрво наслања, а човек на човека

Ово је био задатак на семинару ,,Водич за час одељењског старешине'' ОКЦ-а. Треба помоћи девојчици која се због школе одвојила од своје породице и сама преселила. Има проблеме и у учењу и у социјализацији.

С Ц Е Н А Р И О
ОБЛИК РАДА   индивидуални  (у првом кораку), групни  (у другом и трећем кораку) ,  фронтални  (у четвртом и петом кораку)
МЕТОД        Наставити реченицу,  техника ''Важно и хитно'',   дијалошка метода  (хеуристички разговор и  дискусија)
СРЕДСТВА    фланелограф (пано),   А4 папири,  хамер- папир,  фломастери
   ЦИЉ:       Ученици примењују  методе за помоћ у учењу и организацији времена. Циљ је:
·         да ученици  јасно   издвоје своје животне приритете и направе план дневних , недељних, месечних... активности  како би те приоритете остварили,
·         да се ученици подсете да се до успехa  у учењу долази само радом  и упорношћу,
·         да ученици схвате да је потребно пронаћи извор мотивације у свакој ситуацији,
·         да се ученици међусобно друже и помажу.

1.       КОРАК:
Сваком ученику дати папир са започетим реченицама (један папир – једна реченица). Њихов задатак је да их допуне за 5-10 минута.
·         ''У школу идем због....''  
·         ''Када учим,  ја...''   
·         ''Моје оцене....''      
·         ''Ако будем имао-ла добре оцене моћи ћу...''       
·         ''Желим да моја породица...''             
·         ''Моја соба је.....''    
·         ''Недостају ми....''  
·         ''Тешко ми је...''    
·         ''Желим да будем.....''  
·         ''Волим да...''    
·         ''Занима ме...''    
·         ''Надам се...''  
·         ''Нисам задовољна....''      
·         ''Задовољна сам....''     
Сакупити папире са допуњеним реченицама и на фланелографу (паноу) и  одговоре груписати  по сличности.
2.       КОРАК:
Поделити ученике на групе и свакој групи дати хамер-папир на коме ће у табелу техником ''Важно и хитно''  уписати приоритете (активности) са фланелографа али и још неке (њих припремити унапред, да се не би изоставио неки битан приоритет).    На пример:
·         Добра комуникација са околином,       
·         Што бољи успех у школи,       
·         Проводи,       
·         Шетње, 
·         Задовољни родитељи,      
·         Ученичка стипендија,    
·         Манекенство,    
·         Спорт,      
·         Фолклор,    
·         Усавршавање у сваком погледу,      
·         Бољи стандард,  
·         Ученички дом,    
·         Путовања,     
·         Популарност у друштву вршњака      
·         Побољшање кућног буџета
       
3.       КОРАК:
Након 10-15 минута  окачити радове. Представници група ''бране'' рад групе.   Кроз дискусију од 10-15 минута проналазе одговаре  на питања:
·         Зашто је нешто важно и хитно?
·         Зашто нешто што је важно није толико хитно?
·         Зашто је нешто неважно?
·         Шта са оним што је хитно, није толико  важно?
·         Да ли се увек треба одрећи онога што није важно и није хитно? Објасни.
  
4.       КОРАК:
       Кроз понуђена питања навести  ученике, кроз разговор од  5-10 минута, да извуку закључак шта би требало да промене у свом раду:
·         Да ли сте ви у свом досадашњем раду тако ''рангирали'' приоритете?
·         Где сте грешили?
·         Шта ћете променити у свом раду?
·         Како се организовати да постигнеш и урадиш све што је важно?
·         Како ускладити све обавезе, па постићи и оно што је мање важно, али корисно и примамљиво?  
·         Како саставити план дневних, недељних, месечних активности?  
·         Како испланирати активности до краја школске године?

5.       КОРАК:
Да би се ова девојчица лакше уклопила у групу,  да би се решио проблем њене усамљености, дати да домаћи задатак ураде групно.  Свакој групи  дати по један задатак: план дневних, недељних, месечних и активности и циљева до краја школске године. 
Препоручити ученицима да се у слободно време састану у парку или на неком спортском терену и ураде задатак.