четвртак, 20. фебруар 2020.

*Како изабрати рачунарску игрицу – пројектна настава – први разред
Циљ пројекта:
Оспособљавање ученика да направе селекцију рачунарских игрица и изаберу за њих најкориснију.
Исходи реализације пројекта:
Да ученици
 1. Пажљиво и стрпљиво слушају саговорника,
 2. Користе, анализирају и селектују податке са Интернета,
 3. Умеју да се снађу у простору,
 4. Поштују договорена правила,
 5. Сарађују међусобно у заједничким активностима,
 6. Уоче игрице које су штетне за њихов развој.
 7. Одаберу игрице које подстичу дечју машту, креативност, интелигенцију и помажу им у процесу стицања нових знања.

Продукти пројекта:
-        Линкови на којима су едукативне дечје игре.      
-        Видео запис, фотографије
Активности ученика:
-        Бирају тему, прикупљају информације,
-        Прате, посматрају, уочавају, анализирају, закључују,

Активности учитељице:
-        Планира и припрема све услове неопходне за успешно одвијање пројекта и одређује циљ,
-        Прати, подстиче сарадњу, помаже, процењује, фотографише.

Начин презентације:
-        Изложба фотографија у школском ходнику,
-        Постављање видео записа на учитељском блогу, школском сајту и фејсбук страници.

Ресурси су:
-        Компјутери, пројектор

Начин вредновања:
-Учитељица прати активност ученика, процењује и бележи,
-Ученици прате рад својих другова, упоређују са својим активностима и процењују ,

Реализација пројекта:
 1. Учитељица води разговор са ученицима о компјутерским игрицама (да ли их играју? Колико времена у току дана потроше на игрице? Да ли мисле да је то мало, много или довољно? Колико времена  мисле да деца треба да проведу дневно уз компјутер? Зашто? Да ли мисле да су све ломпјутерске игрице за њих корисне? Које игрице сматрају корисним? Да ли бирају игрицу по томе колико ће му помоћи у савладавању школског градива, или ирицу која им је занимљива?).
Ученици су имали за домаћи задатак да одаберу омиљену компјутерску игрицу, игрицу коју највише играју у слободно време. Сваки ученик описује своју игрицу. Укључују се и друга деца која су упозната са том игрицом. Дискутују међусобно а учитељица усмерава њихову комуникацију. Набројане игрице разврставамо на: ЗАНИМЉИВЕ, КОРИСНЕ, БЕСКОРИСНЕ (ШТЕТНЕ).
Даље се води дискусија о томе зашто су одређене игре занимљиве, шта се њима код деце подстиче, који је њихов циљ... Код корисних игрица анализирамо шта оне код деце подстичу и развијају, колико су повезане са школским градивом, колико служе стицању новог знања... О бескорисним или штетним игрицама се највише расправља. Важно је да деца схвате да такве компјутерске угрице не помажу деци ни у стицању знања, ни у развијању спретности, маште, начина размишљања, закључивања, интелигенције... Напротив, оне подстичу агресивност, нестрпљење, нервозу, мржњу... Ако се играју у дужем временском периоду, осиромашују ученички речник, изазивају главобољу, недружељубивост; деца се удаљавају од својих дотадашњих другова.
За домаћи задатак имају да пронађу што више едукативних игрица.

 1.  Ученици су пронашли на Интернету едукативне игрице. Бележимо њихове линкове да бисмо им лакше приступили и постављамо у виду посебног поста на учитељски блог Дете је човек у оделу детета.
Ученици коментаришу понуђене игрице, њихове позитивне стране и предности у односу на друге игрице. Бирају игру коју ће до краја часа сви играти (на телефону, таблету, лаптопу).


Вредновање и самовредновање
-        Учитељица користи инструмент  којим  процењује и бележи: заинтересованост ученика, учешће ученика у раду, спретност и аналитичност ученика, Бодује од 1-3 бода за сваку активност. Сматрамо да је ово добар начин да се процени оствареност исхода пројектне наставе на ову тему.
-         Посматрање, упоређивање, процењивање, смо одабрали као инструменте којима ученици вреднују друге и себе зато што се ради о ученицима првог разреда. Сматрамо да би било који инструмент који укључује писање одузео доста времена.
понедељак, 17. фебруар 2020.

*Коцка до коцке – обновисмо градиво о реченицама, управном говору и глаголима и глаголским временимаНЕСВАКИДАШЊЕ КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ
Коцка до коцке – обновисмо градиво о реченицама, управном говору, глаголима и глаголским временима
       Тимски рад ученика подразумева заједнички рад. Зато је јако важно децу научити његовом значају. Деца треба да схвате да се у тиму ради због:
 - креативног приступа
 - подељене одговорности
- више урађеног посла за мање времена
- повећања свачијег самопоуздања
- разлике се користе у креативне сврхе
- отворености у односу на идеје и осећања.
 Наравно да што су деца старија, тимови боље функционишу.

У научној и стручној литератури се најчешће под тимским радом наставника подразумева заједнички и кооперативан рад два или више наставника исте или различите струке који се заснива на сарадњи, размени и позитивној међузависности, а који је оријентисан, најпре, ка остваривању циљева и задатака наставе, затим ка унапређивању квалитета наставе и учења и професионалном развоју наставника. Тимски рад наставника уопште обухвата одговорност и међузависност чланова тима и тежњу да остваре жељене или захтеване исходе. Тимски рад наставника је интерактиван процес који омогућава да људи различитог степена стручности произведу креативна решења за заједнички дефинисане проблеме.

        Презентери: професорка српског језика   Емина Стаменковић и професорка разредне наставе Ивана Крстић.  Предмет: Српски језик. Разреди : 3,4,5. и 6. разред.

Задаци часа:
Образовни: Обнављање стеченог знања ученика у области граматике и правописа.
Утврдити стечена знања о врстама речи, врстама реченица и глаголским временима, као и у писању великог слова, интерпункцијским знацима и управном говору.
Васпитни : Неговање другарства и тимског рада. Развијање солидарности и толеранције.
Функционални: Развијање памћења; усмеравање пажње и концентрације.Развијање стваралачке маште; подстицање игралаштва и креативности.

Уводни део:
Формирање група – ученици извлаче картице са бојама. Они који извуку исту боју, припадаће истој групи.У уводном делу часа све групе добијају коцкице са сличицама на свакој страни и папире са задацима  као и објашњење о начину рада након којег ћемо заједно проверити тачност урађеног.

Главни део часа:
Након поделе листића и добијених инструкција о раду ученици крећу са решавањем задатака.
Из сваке групе по један ученик баца коцкицу и добијени појам са коцкице  бележи на листић. У продужетку је задатак који треба да се реши. Испод задатка је место за одговор.Након краћег времена свака група чита одговор и ако је тачан лепи поред цветић.
После урађених свих задатака сабирају се цветићи и најуспешнија је она група која има највећи број цветића.

 Други део часа нема такмичарски карактер, већ је замишљен тако да ученици искажу своју машту и креативност.Свака група баца 5 коцкица.Од добијених мотива са сличица ,заједничким снагама састављају што занимљивију причу. Након тога  из сваке групе по један ученик чита причу. Следе коментари осталих ученика и бира се најуспешнија прича.

Завршни део часа:
Заједно са ученицима разговарамо о успешности урађеног на часу.Евалуацију часа урадићемо са смајлићима.
недеља, 16. фебруар 2020.

Лепи зуби, здрави зуби – пројектна настава – први разредЛепи зуби, здрави зуби – пројектна настава – први разред
Циљ пројекта:
Правилна орална хигијена усне дупље и очување здравих зуба.
Исходи реализације пројекта:
Да ученици
 1. Препознају загонетку,
 2. Усмено описују ствари из непосредног окружења бирајући и користећи одговарајуће речи,
 3. Одржавају личну хигијену и адекватно се одевају у циљу очувања здравља,
 4. Одреде време својих активности помоћу временских одредница (делови дана),
 5. Обликују једноставне фигуре од меког материјала,
 6. Наведу делове свога тела,
 7. Одржавају личну хигијену,
 8. Схвате значај коришћена воћа у исхрани. 
Продукти пројекта:
-        Модели вилице и зуба од пластелина,
-        Видео-упутство о правилном прању зуба,  
  
 Активности ученика:
-        Бирају тему, прикупљају информације,
-        Прате, посматрају, уочавају, смишљају и постављају питања стоматологу,
-        Помажу стоматологу ,
-        Цртају вилицу са правилно распоређеним зубима и исписују њихове називе,
-        Праве вилицу са зубима од пластелина,
-        Праве видео-упутство о правилном прању зуба.

Активности учитељице:
-        Планира и припрема све услове неопходне за успешно одвијање пројекта и одређује циљ,
-        Прати, подстиче сарадњу, помаже, процењује, фотографише.

Начин презентације:
-        Изложба радова, по завршетку пројекта,
-        Изложба фотографија у школском ходнику,
-        Постављање видео записа на учитељском блогу, школском сајту и фејсбук страници.

Начин укључивања у рад:
-        Учитељица планира и води низ активности са ученицима помаже у снимању видео-записа и договара термин за посету стоматолошкој ординацији.
-        Ученици су активни учесници свих активности, смишљају и постављају питања стоматологу.
-        Родитељи прихватају информације и савете стоматолога о даљим неопходним посетама стоматолошкој ординацији.
-        Стоматолошкиња даје ученицима додатна објашњења и практичне савете.

Ресурси су:
-        Учионица, лаптоп, пројектор, мобилни телефон, свеске, оловке, бојице, четкица за зубе, пластелин, воће.

Начин вредновања:
-Учитељица прати активност ученика, процењује креативност у раду и бележи,
-Ученици прате рад својих другова, упоређују са својим активностима и процењују чија су питања била најкориснија, а чији радови најбољи.

Реализација пројекта:
 1. Загонетка ,,Беле коке испод стрехе вире''. Кратак разговор о загонеткама и одгонетање ове загонетке. Следи разговор о Зубић Вили (Ко је то? Каква је његова улога? Да ли су се они на било који начин сретали са њим? Када? Зашто?). Ученици причају своја искуства. Разговор о неким веровањима везаним за млечне зубе. После тога учитељица саопштава деци да је добила поруку од Зубић Виле у којој сазнаје да нека деца не воде бригу о здрављу својих зуба. Моли учитељицу да она нешто предузме.
Учитељица помоћу лаптопа и пројектора ученицима приказује вилице са здравим зубима и вилице са каријесом. Ученици посматрају, уочавају, упоређују и коментаришу разлику. Затим групишу зубе по спољашњем изгледу и уочавају њихов распоред на вилици. Пребројавају их и цртају у својим свескама.

 1. Ученици на основу стеченог знања са претходног часа праве вилице са зубима од пластелина. Учитељица им приказује видео-снимак са интернета о правилном прању зуба и употребу конца за зубе. На направљеним вилицама ученици то исто вежбају. На крају један ученик приказује на моделу а други на сопственим зубима, док трећи то снима.       
 1. Посета стоматолошкој ординацији. Ученици уверавају стоматолошкињу Ђорђевић Бојану да знају како треба прати зубе тако што јој то практично приказују. На моделу од стиропора стоматолошкиња деци приказује како се ствара и шири зубни каријес. Ученици постављају питања стоматолошкињи на која она стрпљиво одговара. На крају прегледа зубе свим ученицима и онима који имају зубе за вађење или поправку саветује да што пре дођу у пратњи једног родитеља. 
 1. Како храна коју једемо утиче на наше зубе. Учитељица, уз активно учешће ученика, истражује која храна је добра за наше зубе а која их оштећује. Записују у својим свескама, а за домаћи задатак једна група ученика сакупља и лепи сличице пожељне а друга непожељне хране. Учитељица упозорава ученике да је потребно храну што дуже жвакати.
На крају учитељица ученицима дели воће које они једу али уз што дуже жвакање.

 1. Прегледавање видео-записа, разврставање фотографија, модела и другог материјала и њихово објављивање у школском холу, на школском и учитељицином блогу и фејсбук страницама.
Вредновање и самовредновање
-        Учитељицакористи инструмент којим бодује од 1-3 бода за сваку активност. Сматрамо да је ово добар начин да се процени оствареност исхода пројектне наставе на ову тему.
-         Посматрање, упоређивање, процењивање, разговор и дпрактичан рад смо одабрали као инструменте којима ученици вреднују друге и себе зато што се ради о ученицима првог разреда. Сматрамо да би било који инструмент који укључује писање одузео доста времена.

Љиљана Пејчић, учитељица      ОШ ,,Јован Аранђеловић“ Црвена Река