недеља, 25. мај 2014.

*Рекреативна настава, школа у природи
*УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

*РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА - ШКОЛА У ПРИРОДИ
Структуру васпитно-образовних делатности школе у природи чине:

• Редовна настава или наставне активности по модификованом распореду часова.

• Самостални рад ученика (учење)

• Културно-забавне активности

• Спортске активности

• Остали видови васпитно-образовног рада са
ученицима (производни рад, одељењске заједнице, друштвено користан рад, додатна и допунска настава)

Редовна настава
Садржаји редовне наставе морају бити програмирани према заједничком плану и програму васпитно-образовног рада у основној школи. То значи, да садржаји наставних јединица буду прилагођени конкретним условима природне и друштвене средине у којима се остварује настава у природи. Они морају бити усклађени и са временом обављања дате наставе.
План и програм је веома прилагодљив и дозвољава да се у том периоду више раде наставни садржаји природе и друштва, као и физичког васпитања.

Самосталан рад ученика
Самосталан рад ученика подразумева оспособљеност ученика да, према својим могућностима и потребама, решавају задатке. Овај рад се одржава првенствено у природи, тј. у амбијенту који одговара деци.
Само за време лоших временских прилика треба користити затворен простор. Ученици сами раде, а наставник је само координатор и помаже када је неопходно.

Културно-забавне активности
Обично се одвијају у вечерњим часовима (најчешће после вечере), мада могу и у било које доба дана за време боравка ученика на рекреативној настави. То је време за маскенбале, игранке, диско-вечери, вече рецитала, имитација, „покажи шта
знаш“, итд.
Литерарни састави, песмице, скечеви, мале позоришне представе су увек добро дошли као видови забаве наставе у природи.
Дечија интересовања су се проширила током времена, па је могуће организовати и савремене компјутерске игрице, разне турнире у забавним играма типа: „монопол“, „човече не љути се“, итд. Програм културно-забавних активности треба припремити унапред за сваки дан боравка школе у природи

Спортске активности ученика
Спортске активности почињу јутарњим вежбањем у трајању од 10-15 минута, где се кроз разне облике кретања, вежбе обликовања и истезања, постиже позитиван осећај који мотивише ученике на даљи рад.
Програм спортских активности, које такође треба унапред припремити и осмислити, зависи од временских и просторних услова и места одржавања наставе у природи. Потребно их је свакодневно организовати.

Остали видови васпитно-образовног рада са ученицимa
Остали видови васпитно-образовног рада са ученицима су активности ученика у слободном времену, друштвено-користан и производни рад, самоуслужне делатности, здравствено просвећивање и васпитање и др.


Активности у слободном времену ученика
Под слободним временом ученика у оквиру школе у природи подразумева се време изван редовних наставних и других обавезних активности. Слободно време ученика има три битна обележја: одмарање, разоноду и развој личности.

Програмске садржаје у слободном времену треба одређивати према интересовањима и могућностима ученика, карактеристика краја и објекта у коме се изводи школа у природи.
Друштвено-користан и производан рад и самоуслужне
активности
Друштвено-користан рад обухвата све оне активности које су везане за уређење зграде, дворишта и зелених површина, чишћење околине, сакупљање плодова, израда збирки инсеката
и слично.
Самоуслужне активности ученика у оквиру рада школе у природи су такође веома разноврсне: од правилне употребе прибора за одржавање личне хигијене, преко уредности и чистоће просторија за спавање и одмарање, намештање кревета, одржавање реда у собама, одржавање и уредност одеће и обуће,

Настава у природи има посебан васпитни значај, не само
са становишта физичких активности и екологије, већ и знатно
шире. Колективан боравак захтева и посебан начин живота и
рада, подвргавање унапред договореним правилима и
непрестано усклађивање сопствених жеља и интереса, са
жељама и интересовањима других, а нарочито са постојећим
околностима. Настава у природи је посебан облик
социјализације личности и право место за позитивне васпитне
утицаје.