понедељак, 28. октобар 2013.

*КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У 3. РАЗРЕДУ?КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ?
ПРИРОДА И ДРУШТВО  – 3. РАЗРЕД
(ДО КРАЈА 1. ПОЛУГОДИШТА)

ОЦЕНА 5
-          разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
-          разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића
-          уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:изгледу,начину ис-хране,кретања и  размножавања
-          разуме повезаност услова живота и живих бића устаништу
-          разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
-          препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
-          зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
-          зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање
-          зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава

ОЦЕНА  4
-          разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
-          зна основне разлике изме-ђу биљака, животиња и људи
-          зна улогу основних делова живих бића
-          уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:изгледу,начину ис-хране,кретања и  размножавања
-          разликује станишта према условима живота и живим бићи-ма у њима
-          препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
-          зна својства воде, ваздуха, сунчеве светлости и топлоте  и земљишта и њихов значај за живу природу

ОЦЕНА  3
-          прави разлику између при-роде и производа људског рада
-          зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу
-          зна заједничке карактерис-тике живих бића
-          препознаје и имену-је делове тела живих бића
-          разликује станишта према условима живота и живим бићи-ма у њима
-          разликује повољно и неповољно деловање чове-ка по очување природе
-          зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
-          зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
-          зна осн.облике рељефа и површинских вода
-          зна основне типове насе-ља и њихове каракте-ристике

ОЦЕНА  2
-          прави разлику између природе и производа људског рада
-          зна шта је природа и ко  и шта чини живу и  неживу  природу
-          зна неке заједничке карактеристике живих бића
-          препознаје и именује већину делова тела живих бића
-          препознаје неке животне заједнице са  живим бићима у њима
-          разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
-          зна нека основна својства воде, ваздуха и земљишта
-          зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
-          зна неке осн.облике рељефа и површинских вода
-          зна основне типове насеља и неке њихове карактеристике*КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У 3. РАЗРЕДУ?КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ?
МАТЕМАТИКА  – 3. РАЗРЕД
(ДО КРАЈА 1. ПОЛУГОДИШТА)

ОЦЕНА    5
-          уме  да  примени  свој-ства  природних  бројева (па-ран,  непаран,  највећи, најма-њи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем
-          уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју
-          уме  да  примени  свој-ства  природних  бројева  у  решавању  проблемских задатака
-          зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.
-          уме да израчуна  бро-јевну  вредност  израза  са  више  операција,  поштујући  приоритет
-          уме да решава сложени-је проблемске задатке дате у текстуалној форми
-          уме да одреди решења  једначина и неједначине са једном операцијом
-          претвара јединице за мерење дужине
-          зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, ме-сец, година, век) и уме да  пре-твара  из  једне  јединице  у  другу  и  пореди  временске  интервале  у сложенијим ситуацијама
-          претвара јединице за мерење запремине течности
-          претвара јединице за мерење масе
-          уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама
-          зна шта је раван, права и полуправа
-          зна да представи односе двеју правих у равни

ОЦЕНА  4
-          1 зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj
-          уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју
-          сабира и одузима, рачуна вредност израза
-          рачуна вредност израза с највише две операције
-          уме да решава једначине
-          претвара јединице за мерење дужине
-          претвара јединице за мерење времена
-          претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање
-          претвара јединице за мерење масе из већих у мање
-          зна шта је раван, права и полуправа
-          зна да представи односе двеју правих у равни


ОЦЕНА 3
-          рачуна  вредност  бројевног  израза  са  највише  две  операције  сабирања  и одузимања у оквиру прве хиљаде
-          уме  да  на  основу  текста  правилно  постави  израз  са  једном  рачунском операцијом
-          уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде
-          користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица
-          уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама
-          зна коју јединицу мере да упо-треби за мерење задате запремине течности  (l, dl, ml)
-          зна коју јединицу мере да упо-треби за мерење задате масе (g, kg, t)
-          зна шта је раван, права и полуправа
-          зна да препозна и наброји  односе двеју правих у равни
          
ОЦЕНА  2
-          зна поступак писменог сабирања и одузимања без и са преласком
-          уме да одреди непознати сабирак, умањеник и умањилац
-          зна да препознаи наброји основне мере за мерење дужине, масе и запремине течности
-          зна мере за време
-          зна колико је сати
-          зна да препозна  раван, права и полуправа
-          препознаје неке односе правих у равни*КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 3. РАЗРЕДУ?КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ?
СРПСКИ ЈЕЗИК – 3. РАЗРЕД
(ДО КРАЈА 1. ПОЛУГОДИШТА)

ОЦЕНА    5
- редовно ради домаће задатке,
-          уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
-          уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
-          уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
-          уме самостално да препричава, описује, дели на делове, држи се теме, прави план
-          тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
-          одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у  књижевноуметничком тексту
-          одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
-          уочава везе међу догађаји-ма (нпр. одређује редослед дога-ђаја у књижевноуметнич. тексту)
-          чита и пише  и латинична и ћирилична слова
-          чита текст природно,
-          потребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места, назива школе
-          пише честитку (за Нову год, рођендан), позивницу (за рођендан ску прославу, забаву),разгледницу (са летовања,зимовања,екскурзије)
-          исправља свој текст (критич ки чита написано, поправља текст и исправља грешке)
-          одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавеш тајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
-          зна шта су:  субјекат и глаголски предикат
-          зна шта су: риму, стих и строфу у лирској песми
-          зна шта су бајке, басне, лирске песме, епске песме, драмски текстови, пословице, питалице, загонетке, приче,
-          разликује приповедање од описивања и  дијалога
-          користи богат фонд речи (у односу на узраст)
-          именује врсте и подврсте речи  (властите и заједничке именице; описне,присвојне и градивне приде-ве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)
-          одређује род и број речи

ОЦЕНА    4
- редовно ради домаће задатке
-          уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
-          уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
-          уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
-          уме самостално да препричава, описује, дели на делове, држи се теме, прави план
-          одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
-          препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавеш тајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
-          препознаје субјекат и глаголски предикат
-          препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
-          препознаје  бајке, басне, лирске песме, епске песме, драмски текстови, пословице, питалице, загонетке, приче,
-          препознаје и дефинише врсте речи: именице, глаголи, придеви.

ОЦЕНА    3
- труди се прилично редовно ради домаће задатке
-          уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
-          чита и пише  и латинична и ћирилична слова
-          чита текст природно,
-          потребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места(једно чланих), назива школе
-          уме самостално да преприча и описује
-          одговара на једноставна питања у вези са текстом, 
-          одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
-          почиње реченицу великим словом, завршава је одговарај. интерпункцијским знаком
-          препознаје субјекат и предикат
-          препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
-          препознаје  бајке, басне, лирске песме, епске песме, драмски текстови, пословице, питалице, загонетке, приче,
-          препознаје и дефинише врсте речи: именице, глаголи, придеви.
-          одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту

ОЦЕНА      2
- често пропусти да уради домаћи задатак
-          уме да се потпише
-          пише штампаним и  писаним словима ћирилице
-          почиње реченицу великим словом, завршава је одговарај. интерпункцијским знаком
-          пише кратку поруку
-          препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
-          препознаје главни лик у причи
-          препознаје време, место дешавања
-          чита бар ћирилична слова
-          разуме прочитано
-          препознаје неке врсте речи и реченица
-          користи форме учтивог обраћања