петак, 16. август 2013.

*Тимска настава - тимски рад

    
      ,,Тимска настава је облик организације наставе у којој два или више наставника и њихови сарадници координирају рад на реализацији програма једне веће по узрасту (образовном нивоу) уједначене групе (нпр. нише одељења истог разреда), радећи на оним деловима програма или активност за које су стручно највише заинтересовани и оспособљени. Тим заједнички  реализује поједине програме или теме: планира, изводи и вреднује активности ученика, организује наставу и припрема садржаје, задатке и сл. који одговарају њиховим потребама и могућностима и на тај начин настоји да рационализује рад и учини га ефикаснијим.
   Поред групног организовања ученика и наставника тимску наставу  карактерише  флексибилно  распоређивање  наставних садржаја и коришћење времена као и интезиван стручни приступ обради садржаја уз употребу савремених наставних средстава.
     Тимска настава се одвија 
 а) у великим групама, (више одељења једног разреда) у којима доминира наставник стручњак из тима или доведен изван школе. Велике групе су погодне за предавање, излагање новог градива, увођење у веће целине, тумачења, систематизацију, закључна разматрања, приказивање филмова, подношење извештаја о истраживањима и сл.;
 б) у средњим и малим групама које се формирају после увођења ученика у рад у виду хетерогених група (30 до 35 ученика). У тим групама се остварује рад на материјалу, вежбање и утврђивање да би се после проверавања ученици делили у хомогене групе, где број ученика варира све до малих група у којима се рад диференцира према ученицима који су више напредовали, према онима који заостају, док трећи продужавају са учењем на истом материјалу; 
 ц) тимска настава, се када је то неизбежно диференцира све до самосталног и индивидуализованог рада ученика. На овај начин могу се реализовати цели разредни програми, изборни програми и слично као и поједини делови програма, теме унутар једног разреда, односно одељења.
      Наставници чланови тима одговорни су за квалитет наставе једног или више предмета, заједнички расправљају о садржају, методама наставе и избору средстава и вежбања у малим групама, о распоређивању ученика у групе и др. Подела рада је прецизирана, кооперација се мора остварити да би се дошло до резултата те у плановима нема неоправданих одступања.
     Тимска настава захтева добру опремљеност школе (апаратима, материјалима за групно и индивидуално учење, програмираним материјалима, библиотеком, лабораторијама, филмовима, збиркама и др.).
      За примену тимске наставе у нашим условима организације наставе стручњаци препоручују да се стручни активи наставника почетком године определе за тимски рад на обради комплексних, сложених, интердисциплинарних тема да би омогућили ученицима што боље схватање појава и њихову узрочно-последичну повезаност и међузависност. Актив разматра ко о појединим аспектима теме може најстручније да излаже свим ученицима, опредељује се за АВ средства (филмове, магнетофонске снимке, пројекције и слично, што одговара раду са великом групом); договара се о раду у одељењу у малим групама; предвиђа које додатне активности (експерименте и слично) ће остварити у додатном раду, а шта у слободним активностима.
      Тимски рад је незаобилазан у остваривању програма стручних предмета или области у средњој школи. Наставни тим чини четири до пет, а најмање три стручњака: наставник технологије, сарадник практичне наставе и инструктор у предузећу. Њихова међусобна сарадња и координиран рад услов је целовитог професионалног формирања ученика и развијања његовог позитивног односа према позиву.``,,TIMSKI RAD
Tim je manja grupa ljudi
• sa znanjima i vještinama koje se nadopunjuju,
• koji rade individualno i zajedno kako bi ostvarili cilj,
• koji imaju definirane uloge ili poslove,
• koji imaju osobnu inicijativu,
• koji su zajednički odgovorni za cilj.
Svaka skupina ljudi koja radi zajedno
ne mora biti tim!

KARAKTERISTIKE USPJEŠNOG TIMA
• jasno i transparentno definirani opći i specifični ciljevi
• uspješan voditelj
• pojedinačna i zajednička odgovornost
• poštivanje razlika
• otvorena komunikacija
• efikasno donošenje odluka
• meñusobno povjerenje
• konstruktivno rješavanje konflikata`` 


Има још много примера тимске наставе. Сви радови у бази КРЕАТИВНЕ ШКОЛЕ урађени су тимски и за тимску наставу.


Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.