понедељак, 28. октобар 2013.

*КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У 3. РАЗРЕДУ?КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ?
ПРИРОДА И ДРУШТВО  – 3. РАЗРЕД
(ДО КРАЈА 1. ПОЛУГОДИШТА)

ОЦЕНА 5
-          разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
-          разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића
-          уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:изгледу,начину ис-хране,кретања и  размножавања
-          разуме повезаност услова живота и живих бића устаништу
-          разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
-          препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
-          зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
-          зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање
-          зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава

ОЦЕНА  4
-          разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
-          зна основне разлике изме-ђу биљака, животиња и људи
-          зна улогу основних делова живих бића
-          уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:изгледу,начину ис-хране,кретања и  размножавања
-          разликује станишта према условима живота и живим бићи-ма у њима
-          препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
-          зна својства воде, ваздуха, сунчеве светлости и топлоте  и земљишта и њихов значај за живу природу

ОЦЕНА  3
-          прави разлику између при-роде и производа људског рада
-          зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу
-          зна заједничке карактерис-тике живих бића
-          препознаје и имену-је делове тела живих бића
-          разликује станишта према условима живота и живим бићи-ма у њима
-          разликује повољно и неповољно деловање чове-ка по очување природе
-          зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
-          зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
-          зна осн.облике рељефа и површинских вода
-          зна основне типове насе-ља и њихове каракте-ристике

ОЦЕНА  2
-          прави разлику између природе и производа људског рада
-          зна шта је природа и ко  и шта чини живу и  неживу  природу
-          зна неке заједничке карактеристике живих бића
-          препознаје и именује већину делова тела живих бића
-          препознаје неке животне заједнице са  живим бићима у њима
-          разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
-          зна нека основна својства воде, ваздуха и земљишта
-          зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
-          зна неке осн.облике рељефа и површинских вода
-          зна основне типове насеља и неке њихове карактеристикеНема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.