понедељак, 28. октобар 2013.

*КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У 3. РАЗРЕДУ?КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ?
МАТЕМАТИКА  – 3. РАЗРЕД
(ДО КРАЈА 1. ПОЛУГОДИШТА)

ОЦЕНА    5
-          уме  да  примени  свој-ства  природних  бројева (па-ран,  непаран,  највећи, најма-њи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем
-          уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју
-          уме  да  примени  свој-ства  природних  бројева  у  решавању  проблемских задатака
-          зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.
-          уме да израчуна  бро-јевну  вредност  израза  са  више  операција,  поштујући  приоритет
-          уме да решава сложени-је проблемске задатке дате у текстуалној форми
-          уме да одреди решења  једначина и неједначине са једном операцијом
-          претвара јединице за мерење дужине
-          зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, ме-сец, година, век) и уме да  пре-твара  из  једне  јединице  у  другу  и  пореди  временске  интервале  у сложенијим ситуацијама
-          претвара јединице за мерење запремине течности
-          претвара јединице за мерење масе
-          уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама
-          зна шта је раван, права и полуправа
-          зна да представи односе двеју правих у равни

ОЦЕНА  4
-          1 зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj
-          уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју
-          сабира и одузима, рачуна вредност израза
-          рачуна вредност израза с највише две операције
-          уме да решава једначине
-          претвара јединице за мерење дужине
-          претвара јединице за мерење времена
-          претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање
-          претвара јединице за мерење масе из већих у мање
-          зна шта је раван, права и полуправа
-          зна да представи односе двеју правих у равни


ОЦЕНА 3
-          рачуна  вредност  бројевног  израза  са  највише  две  операције  сабирања  и одузимања у оквиру прве хиљаде
-          уме  да  на  основу  текста  правилно  постави  израз  са  једном  рачунском операцијом
-          уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде
-          користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица
-          уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама
-          зна коју јединицу мере да упо-треби за мерење задате запремине течности  (l, dl, ml)
-          зна коју јединицу мере да упо-треби за мерење задате масе (g, kg, t)
-          зна шта је раван, права и полуправа
-          зна да препозна и наброји  односе двеју правих у равни
          
ОЦЕНА  2
-          зна поступак писменог сабирања и одузимања без и са преласком
-          уме да одреди непознати сабирак, умањеник и умањилац
-          зна да препознаи наброји основне мере за мерење дужине, масе и запремине течности
-          зна мере за време
-          зна колико је сати
-          зна да препозна  раван, права и полуправа
-          препознаје неке односе правих у равниНема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.