четвртак, 29. август 2013.

*Један мој пример припреме за рад у комбинованом одељењу (2. и 4. разред)


Ово је пример паралелне припреме:

Основна школа: ,,Јован Аранђеловић''
Наставник: Љиљана Пејчић
Разред и одељење:  други и четврти
Наставни предмет:  Свет око нас / Природа и друштво
Наставна тема: 2. Р - Оријентисање у простору
                             4. Р - Србија данас
Број и тип часа:   34. обрада

Наставна јединица: 2. Р - КАКО ДА ПРЕПОЗНАМ ПУТ, 4. Р -  ГРАДОВИ СРБИЈЕ

Циљ и задаци: 
2. р.
·         Оспособљавање за оријентацију у простору,
·         Развијање  одговорног односа према себи, другима и окружењу,
·         Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање друштвеног окружења.
4. р.
·         Развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање,
·         Оспособљавање за сналажење у простору и времену,
·         Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности.

Активности
ученика
Методе и облици рада
Средства

Начин праћења остварености исхода  

Посматрање
Описивање
Процењивање
Цртање
Закључивање


Демонстративна
Истраживачка
Интерактивна
Кооперативна
Партиципативна

Фронтални
Индивидуални
У пару

Бајка
 Ивица и Марица
Истраживанка
Материјал за групе

Уџбеник
Географска карта Србије
Листићи за групе
Хамер
Фломастери


усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада, анкета
систематско посматрање, процењивање примена стеченог знања, активност ученика, питања ученика, наративне и анегдотске белешке
Сценарио/ток часа
Уводни део часа
  2. р. Гледају кратак цртани филм о Ивици и Марици (ИР) , а након тога разговарамо о томе како су означили пут, зашто су залутали и да ли су могли сигурније да се врате кући (ДР).
4. р.  Кратко понављање знања о картографским знацима (ДР).
Један ученик изврши поделу на групе методом разбројавања (ИР).
Групе добијају задатке тако што им учитељ стави на клупу по 1 разгледницу.(једна група – један град).
Групе ће користити уџбенике и географску карту да на хамеру представе одговарајући град ДР).
Главни део часа
2. р. Кратак разговор о томе шта нам помаже да препознамо пут (ДР)  и самостално  решавање задатака у уџбенику (пут Јоване и Николе до школе) (ИР). 
У пару проверавају задатке а затим састављају листу објеката који нам помажу да запамтимо пут (ИР).
Закључимо једном реченицом да у насељу користимо познате објекте да бисмо запамтили пут којим се крећемо (ДР).
4. р. Групе раде а учитељ обилази и помаже.
Презентовање резултата рада у групама, дискусија, питања...(ДР)
Завршни део часа:
2. р. Домаћи задатак -    У Истраживанци ученици раде задатак Мој пут од куће до школе. Упутимо их да симболички означе објекте (ДР). Ако има времена, могу да започну решавање (ИР).
4. р.Свака група проналази на карти што више градова чији назив почиње истим словом као и град о коме су писали (ИР). Саопштавају решења (ДР).
На крају оба разреда стављају на зид расположења смајлија по жељи (ДР).

Напомена: наведени делови часа не морају да почну и да се заврше у оба разреда истовремено. Све зависи од састава одељења.


Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.