четвртак, 23. мај 2013.

*Праћење напредовања ученика у току и на крају школске године


Општи успех ученика
Члан 39.
На крају првог и другог полугодишта првог разреда наставник даје мишљење о раду и напредовању ученика.
Мишљење садржи:
1) опис степена остварености циљева, општих и посебних, односно прилагођених стандарда постигнућа;
2) општи опис квалитета постигнућа;
3) опис ученикових могућности и потреба у подизању нивоа постигнућа у појединим задацима у даљем учењу;
4) запажања о развоју ученика и препорукама за даље напредовање.

Елементи праћења успеха ученика

Мишљење се уноси у ђачку књижицу.
Ево примера:
са сајта о образовању
Ту можете прочитати и искуство са екстерне евалуације.

Општи успех ученика од другог до осмог разреда утврђује се на крају првог и другог полугодишта, односно школске године на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета, обавезних изборних предмета и из владања, почев од шестог разреда.
Општи успех не утврђује се ученику из става 4. овог члана који има недовољну оцену или је неоцењен из наставног предмета.
Описна оцена из наставног предмета не утиче на општи успех ученика.
Родитељ је дужан да својим потписом потврди да је упознат са мишљењем, односно успехом ученика.
Обавештавање о оцењивању
Члан 40.
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени.
Одељењски старешина је обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске године, на примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању, мотивацији за учење, владању и другим питањима од значаја за образовање и васпитање.
Ако родитељ, односно старатељ не долази на родитељске и индивидуалне састанке, одељењски старешина је дужан да га благовремено у писменој форми обавести о успеху и оценама, евентуалним тешкоћама и изостанцима ученика и последицама изостајања ученика.
Родитељ, односно старатељ, има право увида у оцењену писмену проверу постигнућа или продукт учениковог рада.
Евиденција о успеху ученика
Члан 41.
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој педагошкој документацији.
Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнуће, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање.
КАКО ТЕЧЕ ПОСТУПАК СТВАРАЊА ПОРТФОЛИЈА
Инструменти за праћење напредовања ученика

Предлог описног оцењивања у 1. разреду

Примери описног оцењивања

За модел ученичког портфолија мени је интересантна идеја колегинице Љиљане Павловић, на следећем линку:

Такође, занимљиви су и формулари које је колегиница осмислила:
http://uciteljicaljilja.wordpress.com/category/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/

Још нешто што свима може користити:


Ево једног приручника везаног за инклузију:

Приручник за планирање и писање ИОПа - Dils
2 коментара:

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.