субота, 18. мај 2013.

*Припрема: Множење збира бројем


Наставна јединица: Множење збира бројем
Тип часа: Обрада
Образовни циљ часа:
    1. Материјални задаци:  Ученици треба да:
  - изведу закључак о начинима множења збира неким бројем,
  - схвате два начина за решаваље задатака,
  - знају да одаберу лакши начин за рачунање,
  - знају да примене усвојена знања. 
  2. Развојна компонента:  Развијање способности анализе записане једнакости, синтезе, систематичности и економичности у раду, као и генерализације. 
Васпитни циљ часа:
   Развијање прецизности, уредности, тачности, самоконтроле  
   и самосталности у раду.
План рада са основним методичким компонентама
Фазе часа
Припремна
Оперативна
Верификативна
Етапе
   У
раду
1.Решавање те-
кстуалног зада-
тка на више начина (сабира-њем, сабирањем и множењем).
1. Упознавање уче-
ника са правилом
множења збира не-
ким бројем.
2.Извођење закљу-
чака и генерализа-
ције.
3.Вежбање у при-
мени новонаучених
знања на различи-
тим задацима.
1.Проверавање
знања помоћу
теста.
2.Оцењивање у пару помоћу датог критери-
јума.
 3.Давање до-
маћег задатка.
Наста
вне
мето-
де
Дијалошка и де-
монстративна.
Откривајућа, дија-
лошка, илустрати-
вна, демонстрати-
вна и метода про-
блема. 
Откривајућа и
метода пробле-
ма.
Обли-
ци
рада

Фронтални
Фронтални
и
индивидуални
Индивидуални
и рад у паро-
вима 
Наста
вна
сре-
дства
Запис на табли,
симболи
Задаци на графо-
фологији, листићи
и апликације 
Мини тестови и
решења на
грaфофолији
Време
           5
            30
         10


Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.